PRIVACYBELEID

In werking sinds: 7-12-2020

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en betrokkenen in het algemeen (hierna: de “Betrokkenen”) en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Het is belangrijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@retail-projects.eu.

1. ALGEMENE BEPALING 

1.1       Retail projects europe nv (hierna: “retail projects”) respecteert de privacy van haar gebruikers en betrokkenen (hierna: de “Betrokkenen”). 

1.2       retail projects verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR“). 

1.3       De toegang tot de website URL WEBSITE ONDERNEMING (hierna, de « Website ») impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Betrokkene van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid“), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). 

1.4       De Betrokkene erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat retail projects toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt. 

1.5       Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website, evenals alle pagina’s die door retail projects op sociale netwerken beheerd worden, die gezamenlijk verantwoordelijk is met de sociale netwerken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de pagina. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar retail projects kan verwijzen en waarvan het Privacybeleid kan verschillen. retail projects kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1       De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals met name naam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2       Als onderdeel van de Diensten kan de Betrokkene worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:

retail projects europe nv

Lochtemanweg 8 bus 5
3580 Beringen
BE 0540 736 891
www.retail-projects.eu
+32 11 49 52 67

2.3       Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@retail-projects.eu.

3. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS 

3.1       Door de Diensten te gebruiken, staat de Betrokkene retail projects toe om deze persoonsgegevens te registreren en te bewaren, in het bijzonder voor de doeleinden vermeld in punt 4. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en (leverings)adres);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

3.2       De Betrokkene machtigt retail projects ook om volgende informatie te verwerken:

 • de informatie die vrijwillig door de Betrokkene wordt verstrekt voor een doel bepaald in het Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid, op de Website of op een ander communicatiemiddel gebruikt door retail projects;
 • de aanvullende informatie gevraagd door retail projects aan de Betrokkene om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het Privacybeleid overtreedt;

3.3       Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website “cookies” gebruiken.

Alle informatie met betrekking tot “cookies” is opgenomen in het Cookiebeleid van retail projects.

3.4       Wanneer de Betrokkene de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:

 • het type domein waarmee de Betrokkene verbinding maakt met internet;
 • het IP-adres dat aan de Betrokkene is toegewezen (indien verbonden);
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie;
 • de bezochte pagina’s;
 • het type browser dat wordt gebruikt;
 • het gebruikte platform en / of besturingssysteem;
 • de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • (…).

3.5       Wij verzamelen bepaalde gegevens middels tussenkomst van andere ondernemingen, voornamelijk ten aanzien van onderstaande bronnen:

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1       Wij verwerken de gegevens van Betrokkenen voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden uitsluitend de gegevens die relevant zijn voor het bereiken van de doelstelling verwerkt. De verwerking houdt elke handeling (manueel of geautomatiseerd) in met betrekking tot persoonsgegevens. retail projects verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Betrokkenen voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan, uitvoeren en uitvoeren van de contractuele relatie met de Betrokkene;
 • om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om de Diensten te verlenen en te verbeteren;
 • om de Betrokkene toe te staan berichten te ontvangen;
 • om de navigatie op, levering en het gebruik van de Website te vergemakkelijken;
 • om de ervaring van de Betrokkene op de Website te personaliseren;
 • reageren op verzoeken om informatie;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden;
 • het downloaden van één of meerdere van onze lead magneten;
 • om hen te informeren over de evoluties van de Website en zijn functionaliteiten;
 • om gemakkelijk met elkaar te communiceren;
 • voor elk ander doel waarvoor de Betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd.

4.2       Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt op onze website voor het downloaden van één of meerdere van onze lead magneten.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers, “cookies” en “pixels” die op onze website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

4.3       De rechtsgrond van de verwerkingen van persoonsgegevens van Betrokkenen is:

 • de toestemming van de Betrokkene;
 • de uitvoering van enig verzoek van of een overeenkomst met de Betrokkene;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen teneinde elk verzoek van de Betrokkene te kunnen beantwoorden. Indien de Betrokkene verkiest om uw gegevens niet met ons te delen, zou dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk kunnen maken;

 • een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen en bewaren teneinde aan verschillende wettelijke verplichtingen te beantwoorden, voornamelijk fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 • de bescherming van vitale belangen;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen; of
 • ons rechtmatig belang voor zover dit overeenstemt met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van Betrokkenen.

Wij hebben een rechtmatig belang om deze informatie te verstrekken aan en uit te wisselen met Betrokkenen, voornamelijk teneinde verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze handelingen te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in geschillen, alsook een eventuele schending van onze rechten te bewijzen, onze betrekkingen met Betrokkenen te beheren en verbeteren, onze Website alsook onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien deze belangen worden overschaduwd door belangen of vrijheden en fundamentele rechten van de Betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Wij zorgen er in ieder geval voor om een evenwicht te bewaren tussen ons rechtmatig belang en de eerbiediging van het privéleven van de Betrokkene.

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op toestemming, heeft de Betrokkene het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking.

In het kader van direct marketing betekent dit dat de Betrokkene zich op elk ogenblik kan uitschrijven van onze nieuwsbrief en andere commerciële communicatie van onze kant. De Betrokkene beschikt bijgevolg over een “opt-out” en kan zich uitschrijven door ons een email te sturen naar het volgende adres: info@retail-projects.eu of door te klikken op de link voor uitschrijving zoals onderaan weergegeven in elke email.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1       Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op inzage: de Betrokkene kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die retail projects van hem/haar verwerkt of controleren of deze zijn opgenomen in de database van retail projects.
 • Recht op rectificatie/correctie: Wij nemen alle redelijke maatregelen teneinde te verzekeren dat de door ons gehouden gegevens actueel zijn. Wij raden de Betrokkene aan om van tijd tot tijd zijn/haar account te gebruiken (indien van toepassing) of om ons te raadplegen om na te gaan dat de gegevens actueel zijn. Indien de Betrokkene vaststelt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft deze het recht ons te verzoeken om deze te corrigeren.
 • Recht van bezwaar: de Betrokkene kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door retail projects en zijn actieve partners.
 • Recht op gegevenswissing: de Betrokkene kan op elk gewenst moment verzoeken om de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, met uitzondering van deze die retail projects wettelijk verplicht is te bewaren.
 • Recht op beperking van verwerking: de Betrokkene kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Dataportabiliteit): De Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens die retail projects verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

5.2       Zijn rechten kan hij uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen:

 • per e-mail: info@retail-projects.eu
 • per post:

retail projects europe nv
Lochtemanweg 8 bus 5
3580 Beringen
BE 0540 736 891
www.retail-projects.eu
+32 11 49 52 67

5.3       retail projects zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.

6. BEWAARTIJD

6.1       retail projects zal de persoonsgegevens van de Betrokkene personen bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4). Zodra dit doel is bereikt en indien er geen (wettelijke) verplichting is om ze te bewaren, verwijderen we ze.

6.2       retail projects kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot de niet-geabonneerde Betrokkene, inclusief correspondentie of hulpverzoek gericht aan retail projects, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met name op fiscaal vlak of in het kader van enige andere wettelijke bepalingen. 

7. KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Betrokkene wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden, naar volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

8. BEVEILIGING 

8.1       retail projects hecht zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van betrokkenen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van retail projects of die van een derde partij.

retail projects neemt alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat haar servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

8.2       De werknemers van retail projects die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsverplichting. retail projects kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

8.3       De Betrokkenen verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een ​​van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf en een boete of van een boete alleen.

9. MEDEDELING AAN DERDEN

9.1       retail projects behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist.

9.2       Toegang tot de gegevens, in principe voorbehouden voor de verwerkingsverantwoordelijke en zijn werknemers zoals bepaald in voorgaand artikel 8, kan in bepaalde gevallen worden toegekend aan bepaalde categorieën van externe bestemmelingen, zoals de leveranciers van technische diensten, messaging services, aanbieders van hostingdiensten, informaticabedrijven, raadslieden, marketingdiensten.

9.3       Op elk ogenblik kan aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gevraagd om de bestemmelingen bij te werken.

9.4       De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.

10. TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

10.1      retail projects geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

10.2      Indien u dit wenst, kan u een kopie van de aangepaste contractuele clausules bekomen door een mail door te sturen naar: info@retail-projects.eu.

10.3      De door retail projects bewaarde informatie zal worden overgedragen of verzonden, of opgeslagen en verwerkt, in de Verenigde Staten of in landen andere dan waar u woont, voor doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Deze overdrachten van gegevens zijn noodzakelijk voor de in dit Privacybeleid bepaalde diensten of verwerking, en teneinde onze Diensten te exploiteren en u deze in de hele wereld aan te bieden. Wij gebruiken standaard contractuele clausules, goedgekeurd door de Europese Commissie, en volgen de beschikkingen van de Europese Commissie aangaande bepaalde landen op voor de gegevenstransfers buiten de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten en andere landen. Indien u hieromtrent enige vraag heeft, aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: info@retail-projects.eu.

11. BESTAAT ER EEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING ?

neen

12. DIRECT MARKETING

12.1     Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden voor artikelen of diensten die niet identiek of analoog zijn aan die waarvoor de Betrokkene al is ingeschreven, tenzij de Betrokkene eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen (“opt-in”).

12.2      Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt deze het recht om zich te verzetten tegen dergelijk gebruik, op elk moment, op verzoek en kosteloos. Het enige dat nodig is, is dat de Betrokkene zijn/haar verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@retail-projects.eu.

Onderaan iedere mailing vindt de Betrokkene de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om zich af te melden.

13. MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. retail projects vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken. Elke schending van deze bepaling dient onverwijld te worden gemeld aan volgend adres: info@retail-projects.eu. 

14. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

retail projects kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan de Betrokkenen te bezorgen via de Website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven in huidig document. Indien een Betrokkene zich verzet tegen elke wijziging aan het Privacybeleid, dient hij onmiddellijk het gebruik van de Website te staken, en zal hij aan de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om zijn persoonsgegevens te schrappen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorwaarden opgenomen in artikel

15. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

15.1     Dat retail projects op eender welk ogenblik zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten die zij heeft volgens dit Privacybeleid.

15.2      De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. retail projects verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

16.1      De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. 

16.2      Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

16.3      In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg  exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

16.4      Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Betrokkene en retail projects zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.